Krzysztof Hajduk

Home / Krzysztof Hajduk

Urodził się w 1977 r. w miejscowości Wara, gm. Nozdrzec, pow. brzozowski. Mieszka w Rzeszowie. Absolwent historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2003 r. uzyskał stopień magistra historii, w 2011 r. obronił pracę doktorską na temat „Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918–1939. Dzieje społeczne”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii regionalnej, zwłaszcza tej dotyczącej obszaru powiatu brzozowskiego, jak i terenów Pogórza Dynowskiego. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m.in. w: „Wiadomościach Brzozowskich” czy „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej”. Od dwóch lat pisze artykuły do Rocznika Historycznego „Dynoviana”.

Autor takich pozycji, jak: „Zarys dziejów wsi Wary do 1918 r.”, „Losem rzuceni… Pamięci mieszkańców gminy Nozdrzec 1939–1945”, współautor opracowania „100 lat szkolnictwa powszechnego w Warze”. Najnowsza jego publikacja, „Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918–1393”, jest zwieńczeniem kilkunastu lat badań nad historią regionu brzozowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Powstała na bazie wspomnianej pracy doktorskiej, jest to również wynik szerokich zainteresowań historią regionu, z którego wywodzi się autor.