Zdzisław Paszyński

Home / Zdzisław Paszyński

Urodził się w Murnau k. Monachium w Alpach Bawarskich w Niemczech. Wychował się i pracował w Polsce. Mieszkał w Jarosławiu. Szkołę Podstawową im. ks. Piotra Skargi ukończył w Jarosławiu, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pt. Groźba karalna napisał pod kierunkiem doc. dr. Czesława Gofronia w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył studia podyplomowe.

Wykonywał zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz członkiem Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Praktykę dziennikarską odbył w redakcji pism młodzieżowych. Przez pewien czas, będąc członkiem KH ZHP, prowadził w lokalnym radiowęźle jarosławskim harcerskie audycje radiowe. Współpracował z „Życiem Przemyskim”, z harcerskim tygodnikiem „Motywy”, pismem MKZ Solidarność w Jarosławiu „Do Rzeczy”, współtwórca „Głosu Jarosławia”, twórca i redaktor naczelny „Kuriera Jarosławskiego”. Jako dziennikarz współpracował przez kilka lat z „Gazetą Jarosławską”, zajmując się problematyką prawną, z miesięcznikiem „W Cieniu Kolegiaty”. W pracy dziennikarskiej zajmował się również problematyką społeczno-historyczną regionu.

Publikacje:

  • Poezja Ojca Jakuba (2003),
  • Ojciec Ubogich i Sierot (2007),
  • Epitafia Harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny światowej w latach 1939–1945 (2009),
  • Jarosławski Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki (2009, niepublikowane), Dzieła jednego Życia. Pamięci księdza prałata Bronisławie Fili (2010, niepublikowane),
  • W kręgu doktora Kazimierza Gottfrieda (2013),
  • Dzieła jednego życia. Pamięci księdza prałata Bronisława Fili (2013).

Inicjator utworzenia na terenie Jarosławia Spółdzielczego Biura Turystycznego „Turysta” w 1976 roku, Oddziału Wschodniego Banku Cukrownictwa „WBC”, a także kilku fundacji i stowarzyszeń.

Zmarł 22 września 2015 roku.